ประวัติและความเป็นมา

           บริษัท เยนเนรัล คอมเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย นายมนู วานิชอังกูร ในปี ค.ศ.1983 เป็นบริษัทของคนไทย 100% มีเป้าประสงค์ในการทำธุรกิจ จำหน่ายและบริการเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดทุกประเภท ตลอดระยะเวลา 30 ปีแห่งความสำเร็จที่ผ่านมาบริษัทฯ ระมัดระวังในการคัดเลือกสินค้าและผู้ผลิตที่มีความประสงค์ที่จะร่วมมือร่วมใจในการทำตลาดของตราอักษรนั้นๆ ตลอดจนการเสนอและออกแบบระบบสื่อสารชนิดต่างๆ ให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ ชื่อของบริษัทฯจึงเป็นตัวรับประกันสินค้าตลอดจนการบริการ และสนับสนุนสินค้าที่บริษัทฯเป็นผู้แทนจำหน่ายได้ตลอดมา

           จากการเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวของสินค้าหลายๆชนิด บริษัทฯจึงเป็นผู้นำในธุรกิจสื่อสารและมีผู้แทนจำหน่ายและคู่ค้ากว่า 100 รายทั่วประเทศ

ความมุ่งมั่นในการขายและบริการ

           บริษัทมีความจริงใจในการสนับสนุนการขายและการให้บริการแก่ลูกค้า โดยผ่านผู้แทนจำหน่าย และคู่ค้าโดยทั่วไป โดยสนับสนุนให้มีการอบรบช่างเทคนิคของผู้แทนจำหน่าย และคู่ค้าเพื่อให้มีความรู้ความชำนาญสามารถดูแลลูกค้าได้

 

          การจำหน่ายระบบ TUNKEY PROJECT หลายๆ ชนิด เช่น VOR/DME, ระบบ Ground-to-Air, ระบบเชื่อมโยง Microwave Link ระบบ Voting System, ระบบ Elemetry, ระบบ SCADA, ระบบ Hi=Speed Date Over HF/SSB และอื่นๆ โดยได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากผู้ผลิตต่างประเทศ ทั้งหมดที่กล่าวมาจึงเป็นหลักฐานยืนยันว่าบริษัท เยนเนรัล คอมเทค จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารมา ได้ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา

 

 

การฝึกอบรม

        บางครั้งช่างเทคนิคของลูกค้า เช่น หน่วยงานราชการถูกส่งไปรับการฝึกอบรม ณ โรงงานของผู้ผลิตในต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า การให้คำแนะนำในเรื่องของระบบและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ลูกค้าและนำมาสู่การขายทั้งระบบในที่สุด

ลูกค้าหลักของบริษัทฯ คือ

► หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล
► รัฐวิสาหกิจต่างๆ
► กองทัพทั้ง 3 เหล่าทัพ
► ผู้ใช้วิทยุสื่อสารทั่วไป
► ผู้ใช้วิทยุสื่อสารชนิด CB และ สมัครเล่น
► ผู้แทนจำหน่ายและคู่ค้า