จุดเปลี่ยน เวียนวิญญา

ทุกชนชาติต่างเคลื่อนเข้าสู่หนทาง แห่งอารยธรรมของตนเอง วัฒนา เจริญงอกงาม เพื่อประกันความยืนยงไปตลอดกาล เพื่อให้บรรลุผลนี้ ประชาชาติจำต้องมีวัตถุดิบ แก่นสาร และเงินทุน เป็นดังศูนย์รวมจิตใจ มันควรเป็นสถานที่สำหรับรวมรวม และกระจาย และเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจ การวางแผน การร่างกฎหมาย การกำหนดเป้าหมาย และการจัดการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ประเทศอิสลาม ได้รับเกียรติจากแก่นสารอันเป็นหัวใจนี้ ทั้งที่มองเห็นได้และที่มองไม่เห็น มันเคือทุนแห่งปวงทุน ซึ่งแต่ละชาติ ย่อมแตกต่างกัน มันหลอมรวมร่างกาย และจิตวิญญาณ ความรู้สึก และความหมาย ทั้งสำหรับโลกนี้และโลกหน้า การจะนับว่าใครเป็นมุสลิมหรือไม่ ดูได้จากร่างกาย จิตใจ และการกระทำของเขาเพื่อสองโลก อาคารโบราณเป็นจิตวิญญาณ และแก่นสารอันเป็นศูนย์กลาง เป็นปูชนียาคาของอัลลลอฮ์

กวีอิสลาม มูฮัมหมัด อิกบัล ได้แสดงมุมมองของเขา ในร่ายขนาดยาว ที่เขารจนาขึ้น ที่ปูชนียอาคาร เป็นการสมควรที่จะคัดลอก บางส่วนของบทกวีนี้ มาแสดงในที่นี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึง ชาติอิสลาม ซึ่งอุทิศตนให้แก่หลักยึดนี้

“โดยประการฉะนี้ ชนชาติจึงบังเกิด จุดศูนย์กลางที่ชีวิตโคจร แท้จริง จิตวิญญาณ วัฏโกโลโก คือแกนกลาง เป็นเพียงจุดเล็กๆ แห่งบริมณฑล มวลปรากฏจากใจกลางของมัน และใจกลางนี้ ได้ ให้ชีวิตแก่ชนชาติ ตลอดชั่วกัลปาวสาน ปูชณียาคาคือกระดูกสันหลังของชนชาติ มันคือท่วงทำนอง แลความดูดดื่ม มันคือลมหายใจจากในทรวง คือวิญญาณอันเลอค่าแห่งอินทรีย์ หยาดพรม และกำแพงอันศักดิ์สิทธิ์ของมัน แพร่กิ่งก้านชาติพันธุ์ของเรา

ความดำรงอยู่ของเรา จะยืนยันสัจจะของมัน ความรู้สึกผูกพันของเรา เติมเต็มการอ้อนวอนของอับราฮัม ชาติของเรามีอันดับเด่นเหนือ ปวงประเทศ มันเชื่อมอดีตเข้ากับปัจจุบัน การเคลื่อนโคจรรอบมัน หลอมรวมความสมัครสมานของเรา เป็นประทีปหุ้มใจ เป็นลัทธิที่นำความไพศาลของเรา มารวมกัน ความสามัคคีเท่านั้นที่จะนำชาติให้รอด ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนี้ คือความลับอันแท้จริงแห่ง ปูชณียาคาร”


   
The Holy Ka'bah information center | www.kabahinfo.net | Contact web master here